Search
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of הויזדורף, מרדכי שלמה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12948
Print
Share
מרדכי שלמה
הויזדורף
was born
on
1861
,
Son of
and
,
died
on
14th of December, 1942
,
Father of
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
מרדכי שלמה
Surname:
הויזדורף
Gender:
Male
Date of birth:
1861
Place of birth:
ירושלים, ישראל
Date of death:
14th of December, 1942
Place of death:
ירושלים, ישראל
Notes:

מתוך האנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו, של דוד תדהר:

נולד בירושלים בטבת תרכ"א (1861) לאביו ר' עזריאל זליג הויזדורף (יליד גרמניה, עסקן צבורי מעולה בירושלים, ממיסדי "בתי מחסה" ובית-היתומים דיסקין; ראה עליו ערך מיוחד בכרך זה) ולאמו חנה ליפשה.

למד בחדרים ובישיבות בעיר העתיקה ובסתר השתלם בהשכלה כללית ובשפות לועזיות בהסכמת הוריו ובעזרתם.

בגיל צעיר השיאוהו הוריו את חיה רייזל בת ר' משה יוסף קרויז ��משפחת גרינגארד (ממשפחת הגאון מוילנה), ועבד שנים אחדות בתור פקיד בבית המסחר ועסק הבנקאות של נתן גרינגרד ושות'.

כשהביאו אל העסק להפקיד סכום גדול בשם דוד גוטמאן , חקר ודרש לשם מה עומדים להוציא סכום כזה, וכשנודע לו, שגוטמאן ויהושע שטאמפר ועוד אחדים מתכוננים לקנות אדמה ליד יפו ולחלקה לנחלאות למכירה למתישבים, החליט להצטרף אליהם גם הוא. באין לו כסף, מישכן ב-50 נפוליונים את ה"חזקה" שלו בעיר העתיקה (ה"חזקה" היתה זכות-שכירה על בית של ערבי, שיהודי אחר אינו רשאי - לפי דיני

ישראל ולפי הסדר החוקי הנהוג בכוללים - לשכרה מפניו, וכך היה הבית כאילו נח��תו של היהודי בעל ה"חזקה" והבית כאילו שלו תמורת שכירות שנתית קטנה, אלא שהערבי היה בעל-הבית הרשום בספרי האחוזה והאחראי למסים כלפי השלטון) ובכסף קנה לו חלקה במושבה העתידה להבנות, שמיסדיה החליטו לקרוא לה בשם פתח-תקוה.

בשנת תרמ"ג יצא להתישב על נחלתו ודר מקודם עם "פליטי המלריה" ביהודיה ואח"כ עבר עמהם להתישבות קבע בפתח תקוה. פיתח משק למופת ��פלחה ובמטעי גפנים והדרים. עסק גם בשיווק פרי הדר ונסע לרגל מסחרו זה לגרמניה, צרפת, ספרד, מארוקו, ועוד. השתתף בכל ��פעולות הצבוריות במושבה מראשיתה ורב חלקו בבנית בית-הכנסת הגדול "בית יעקב".

רעיתו נפטרה בתל-אביב בכ"ד שבט תרע"ה והוא נפטר בירושלים, ו' טבת תש''ג.

צאצאיו: אליעזר מיכאל (ז"ל), צבי ( בעל ביח"ר לעיבוד צמר במלבורן שבאוסטרליה), חיה גיטל (ז"ל), חנה אשת פישל קנל (נס ציונה), מלכה אשת יוסף טפליץ (ז"ל), מרים אשת דוד ליכטר (חיפה).

 

Events:
Event Type:
Burial
Event place:
הר הזיתים ירושלים
Event Type:
Birth
Description:
1861
Date:
1861
Event place:
ירושלים, ישראל
Event Type:
Death
Description:
14 DEC 1942
Date:
14th of December, 1942
Event place:
ירושלים, ישראל
Age:
80-81
0 Attachments:
our Open Databases
Jewish Genealogy
Family Names
Jewish Communities
Visual Documentation
Jewish Music Center
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of הויזדורף, מרדכי שלמה
1861
died
on
14th of December, 1942
Father of
1861
ירושלים, ישראל
ירושלים, ישראל

מתוך האנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו, של דוד תדהר:

נולד בירושלים בטבת תרכ"א (1861) לאביו ר' עזריאל זליג הויזדורף (יליד גרמניה, עסקן צבורי מעולה בירושלים, ממיסדי "בתי מחסה" ובית-היתומים דיסקין; ראה עליו ערך מיוחד בכרך זה) ולאמו חנה ליפשה.

למד בחדרים ובישיבות בעיר העתיקה ובסתר השתלם בהשכלה כללית ובשפות לועזיות בהסכמת הוריו ובעזרתם.

בגיל צעיר השיאוהו הוריו את חיה רייזל בת ר' משה יוסף קרויז ��משפחת גרינגארד (ממשפחת הגאון מוילנה), ועבד שנים אחדות בתור פקיד בבית המסחר ועסק הבנקאות של נתן גרינגרד ושות'.

כשהביאו אל העסק להפקיד סכום גדול בשם דוד גוטמאן , חקר ודרש לשם מה עומדים להוציא סכום כזה, וכשנודע לו, שגוטמאן ויהושע שטאמפר ועוד אחדים מתכוננים לקנות אדמה ליד יפו ולחלקה לנחלאות למכירה למתישבים, החליט להצטרף אליהם גם הוא. באין לו כסף, מישכן ב-50 נפוליונים את ה"חזקה" שלו בעיר העתיקה (ה"חזקה" היתה זכות-שכירה על בית של ערבי, שיהודי אחר אינו רשאי - לפי דיני

ישראל ולפי הסדר החוקי הנהוג בכוללים - לשכרה מפניו, וכך היה הבית כאילו נח��תו של היהודי בעל ה"חזקה" והבית כאילו שלו תמורת שכירות שנתית קטנה, אלא שהערבי היה בעל-הבית הרשום בספרי האחוזה והאחראי למסים כלפי השלטון) ובכסף קנה לו חלקה במושבה העתידה להבנות, שמיסדיה החליטו לקרוא לה בשם פתח-תקוה.

בשנת תרמ"ג יצא להתישב על נחלתו ודר מקודם עם "פליטי המלריה" ביהודיה ואח"כ עבר עמהם להתישבות קבע בפתח תקוה. פיתח משק למופת ��פלחה ובמטעי גפנים והדרים. עסק גם בשיווק פרי הדר ונסע לרגל מסחרו זה לגרמניה, צרפת, ספרד, מארוקו, ועוד. השתתף בכל ��פעולות הצבוריות במושבה מראשיתה ורב חלקו בבנית בית-הכנסת הגדול "בית יעקב".

רעיתו נפטרה בתל-אביב בכ"ד שבט תרע"ה והוא נפטר בירושלים, ו' טבת תש''ג.

צאצאיו: אליעזר מיכאל (ז"ל), צבי ( בעל ביח"ר לעיבוד צמר במלבורן שבאוסטרליה), חיה גיטל (ז"ל), חנה אשת פישל קנל (נס ציונה), מלכה אשת יוסף טפליץ (ז"ל), מרים אשת דוד ליכטר (חיפה).

 

הר הזיתים ירושלים
1861
ירושלים, ישראל
14 DEC 1942
ירושלים, ישראל
הויזדורף, עזריאל זליך
מינסקר, חנה ליפשא
הויזדורף, חיים אליעזר
הויזדורף, מרדכי שלמה
קראוס, חיה רייזל
הויזדורף, משה
הויזדורף, אליעזר מיכל
הויזדורף, מלכה
הויזדורף, מרים
הויזדורף, חנה
הויזדורף, חיה גיטל