Search
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Toister, Tova

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12961
Print
Share
Tova
Toister
was born
on
1878
,
Daughter of
and
,
died
on
1965
,
,
Occupations:
Hotel Toister
Images:
First name:
Tova
Surname:
Toister
Gender:
Female
Occupation:
Hotel Toister
Date of birth:
1878
Place of birth:
Tiberias, Israel
Date of death:
1965
Place of death:
Tiberias, ישראל
Notes:
מידע ששלח לי חיים כהן:טבריה - מלון טואיסטר.לצד אכסניית "מיוחס" נמצא מבנה ישן, עזוב ומתפורר, בו שכן מ-1917 או 1918 עד סוף העשור מלונה של האלמנה טובה טוֹאֵיסטֶר.מבנה זה הוא מלון-המשך של מלון טואיסטר הראשון, אשר שכן ברחוב קרקון ל��ד המנזר הרוסי. בתקופתו היה מבנה זה אחד המלונות היהודיים הראשונים, שלא "עלה" את כל הדרך לקריית-שמואל היהודית, אל�� העדיף להישאר באזור המאוכלס ברובו ערבים.מלונה הראשון של הגברת טואיסטר הופעל למעשה בביתה, וכדוגמת מלונות רבי�� בטבריה היה בעל חדרים מעטים - כנראה ארבעה. יודעי דבר מספרים, שהסיבה העיקרית לסגירתו המהירה של מוסד האירוח - חוד��ים ספורים מעת פתיחתו - היתה סירובן של בנות טואיסטר להיענות לרצונותיו של ראש העיר הערבי דאז: להשתמש בשירותי המלון למטרות בלתי מוסריות.ע' אבישר מספר עד כמה התעקש ראש העיר לכפות את רצונותיו על בנות הבית: "...לאחר חמישה חודשים מיום פתיחתו, החרים ראש העיר את כל רהיטיו של המלון וסגר אותו...".מלונן החדש של בנות טואיסטר היה גדול ונוח יותר. ה��א משך לקוחות רבים - מאיכרים ואנשי השומר ועד ידועי שם רבים - אך אליה וקוץ בה: עד שעלה מלונן החדש על פסי ההצלחה, הת��קשו בנות טואיסטר להחזיר את המבנה לבעליו, שזה עתה חזר ארצה. בלית ברֵרה הועברו ב-1920 כל הרהיטים והלקוחות למלונה ה��לישי של המשפחה, ששכן בשכונת מיימונה.במשך שנים רבות המשיכה ההצלחה להאיר לבנות טואיסטר את פניה גם במשכנן החדש, אך בתקופת מלחמת העצמאות ידע מלונן ימים קשים. כיוון ששכן קרוב לזירות הקרב, שכנו בו כיתת לוחמים ועמדת מקלע... במקומו זה פעל המלון עד 1950 ובין לקוחותיו הספיקו להימנות אורחים רמי-מעלה, כגון ברל כצנלסון, יצחק בן-צבי, יוסף טרומפלד��ר ועוד רבים וטובים.
Events:
Event Type:
Death
Description:
1965
Date:
1965
Event place:
Tiberias, ישראל
Event Type:
Birth
Description:
1878
Date:
1878
Event place:
Tiberias, Israel
0 Attachments:
our Open Databases
Jewish Genealogy
Family Names
Jewish Communities
Visual Documentation
Jewish Music Center
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Toister, Tova
1878
died
on
1965
Hotel Toister
Hotel Toister
1878
Tiberias, Israel
Tiberias, ישראל
מידע ששלח לי חיים כהן:טבריה - מלון טואיסטר.לצד אכסניית "מיוחס" נמצא מבנה ישן, עזוב ומתפורר, בו שכן מ-1917 או 1918 עד סוף העשור מלונה של האלמנה טובה טוֹאֵיסטֶר.מבנה זה הוא מלון-המשך של מלון טואיסטר הראשון, אשר שכן ברחוב קרקון ל��ד המנזר הרוסי. בתקופתו היה מבנה זה אחד המלונות היהודיים הראשונים, שלא "עלה" את כל הדרך לקריית-שמואל היהודית, אל�� העדיף להישאר באזור המאוכלס ברובו ערבים.מלונה הראשון של הגברת טואיסטר הופעל למעשה בביתה, וכדוגמת מלונות רבי�� בטבריה היה בעל חדרים מעטים - כנראה ארבעה. יודעי דבר מספרים, שהסיבה העיקרית לסגירתו המהירה של מוסד האירוח - חוד��ים ספורים מעת פתיחתו - היתה סירובן של בנות טואיסטר להיענות לרצונותיו של ראש העיר הערבי דאז: להשתמש בשירותי המלון למטרות בלתי מוסריות.ע' אבישר מספר עד כמה התעקש ראש העיר לכפות את רצונותיו על בנות הבית: "...לאחר חמישה חודשים מיום פתיחתו, החרים ראש העיר את כל רהיטיו של המלון וסגר אותו...".מלונן החדש של בנות טואיסטר היה גדול ונוח יותר. ה��א משך לקוחות רבים - מאיכרים ואנשי השומר ועד ידועי שם רבים - אך אליה וקוץ בה: עד שעלה מלונן החדש על פסי ההצלחה, הת��קשו בנות טואיסטר להחזיר את המבנה לבעליו, שזה עתה חזר ארצה. בלית ברֵרה הועברו ב-1920 כל הרהיטים והלקוחות למלונה ה��לישי של המשפחה, ששכן בשכונת מיימונה.במשך שנים רבות המשיכה ההצלחה להאיר לבנות טואיסטר את פניה גם במשכנן החדש, אך בתקופת מלחמת העצמאות ידע מלונן ימים קשים. כיוון ששכן קרוב לזירות הקרב, שכנו בו כיתת לוחמים ועמדת מקלע... במקומו זה פעל המלון עד 1950 ובין לקוחותיו הספיקו להימנות אורחים רמי-מעלה, כגון ברל כצנלסון, יצחק בן-צבי, יוסף טרומפלד��ר ועוד רבים וטובים.
1965
Tiberias, ישראל
1878
Tiberias, Israel
טויסטר, "זלמינו", Shlomo Zalman
Slonim סלונים, Miriam
Toister טויסטר, Rachel
Toister טויסטר, Sara Chaya
Toister, Tova
Toister, Leibke (Yuda Leib)
Toister, Bracha
טויסטר, Israel Asher