Search
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 3378 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kahana, Faibush Mdz Untervisava

People in this tree:
Show
Tree ID number:
3378
Print
Share
Faibush Mdz Untervisava
Kahana
was born
Son of
Isaiau Kahana
Kahana
,
Images:
First name:
Faibush Mdz Untervisava
Surname:
Kahana
Gender:
Male
Notes:
ìôé ñôø îøîåøù 104 òì ÷äéìú àåðèøååéùååä àå viseul de jos àå alsoviso 1941 514 àéù 10 àçåæ éäåãéí ìîòùä 4 îùôçåú --------------------- ìàçø ôèéøú ø, éåñó îàéø ðáçø îåøä äåøàä åãééï ø ôééáåù áøé éùòéä ëäðà îöàöàé áòì ÷åðèøñ ñô÷åú äéä ðëã ùì ø' ùøâà ôééáåù ëäðà áðå ùì ø' çééí àøéä áòì ãáøé âàåðéí -------------------- ðöø àçø äéä ìîùôçú ëäðà ááàåðøååééùååä ø' öáé äéøù ëäðà áï ø' éåñõ îøãëé ëäðà äéä éäåãé çñéã åàîéã åîðëáãé ä÷äéìä
0 Attachments:
our Open Databases
Jewish Genealogy
Family Names
Jewish Communities
Visual Documentation
Jewish Music Center
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kahana, Faibush Mdz Untervisava
ìôé ñôø îøîåøù 104 òì ÷äéìú àåðèøååéùååä àå viseul de jos àå alsoviso 1941 514 àéù 10 àçåæ éäåãéí ìîòùä 4 îùôçåú --------------------- ìàçø ôèéøú ø, éåñó îàéø ðáçø îåøä äåøàä åãééï ø ôééáåù áøé éùòéä ëäðà îöàöàé áòì ÷åðèøñ ñô÷åú äéä ðëã ùì ø' ùøâà ôééáåù ëäðà áðå ùì ø' çééí àøéä áòì ãáøé âàåðéí -------------------- ðöø àçø äéä ìîùôçú ëäðà ááàåðøååééùååä ø' öáé äéøù ëäðà áï ø' éåñõ îøãëé ëäðà äéä éäåãé çñéã åàîéã åîðëáãé ä÷äéìä
Kahana, Faibush Mdz Untervisava
Kahana, Seraga Faibish
Kahana, Isaiau Kahana
Kahana, Faibush Mdz Untervisava
Kahana, Seraga Faibish
This information is based on family tree no. 3378 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Kahana, Isaiau Kahana