חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מורפורגו, רחל

תאריך לידה:
1790
תאריך פטירה:
1871
מקום לידה:
טרייסט
מקום פטירה:
טרייסט
סוג אישיות:
Poet
מספר פריט:
256842
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מורפורגו, רחל
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי