חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Messas, Reina Épouse R'Shelomo Benchetrit-

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7320
Print
Share
Reina Épouse R'Shelomo Benchetrit-
Messas
was born
on
1854
,
Daughter of
and
,
Mother of
,
,
,
,
Images:
First name:
Reina Épouse R'Shelomo Benchetrit-
Surname:
Messas
Gender:
נקבה
Date of birth:
1854
Place of birth:
Meknès, Maroc
Place of death:
Meknès, Maroc
Notes:
Source: Livre sur Rav Chalom Messas par Ariel Messas, édité à Paris en sept.2004,

NB: exploité par Raphael Cohen en Mai 2005

En 1945 ,R'Chalom ben R'Mimoun publia le livre de son grand-père "Divré Chalom". Celui-ci siègea de nombreuses années au Tribunal Rabbinique de Meknès, avec R' Ya'acov Berdugo (père de R'Yéhoshua) et de R'Chémouel Amar. Tous les manuscrits de R' Chalom Messas b. R'Zikhri , furent remis après sa disparition à R'Chélomo Benchetrit, (son gendre ). R'Chélomo Benchetrit était lui-même Juge Rabbinique. Il était à même de conserver, voire d'éditer les manuscrits qu'il avait reçus en dépôt. Ils ont été récupérés par R'Chalom b.R'Mimoun pour leur édition.(p.105)

NB de R.Cohen

Ce livre révèle que R'Chélomo Benchtrit était le gendre de R'Chalom Messas b.R'Zikhri , c.à.d. que la fillle de ce dernier(de son 1er mariage) était mariée à R' Chélomo .Or nous savons ,via la généalogie de la famille Benchetrit, que sa femme s'appeleait Reina ,donc Reina Messas une des 2 filles de R'Chalom Messas et aussi demi-soeur de R'Mimoun Messas (seul fils du 2è mariage de R'Chalom.

Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1854
Date:
1854
Event place:
Meknès, Maroc
Event Type:
פטירה
Event place:
Meknès, Maroc
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1850
Date:
1850
Event place:
Meknès, Maroc
Event Type:
קבורה
Event place:
Meknès, Maroc
Event Type:
אירוע
Event sub type:
Reference Number
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Messas, Reina Épouse R'Shelomo Benchetrit-
1854
Mother of
1854
Meknès, Maroc
Meknès, Maroc
Source: Livre sur Rav Chalom Messas par Ariel Messas, édité à Paris en sept.2004,

NB: exploité par Raphael Cohen en Mai 2005

En 1945 ,R'Chalom ben R'Mimoun publia le livre de son grand-père "Divré Chalom". Celui-ci siègea de nombreuses années au Tribunal Rabbinique de Meknès, avec R' Ya'acov Berdugo (père de R'Yéhoshua) et de R'Chémouel Amar. Tous les manuscrits de R' Chalom Messas b. R'Zikhri , furent remis après sa disparition à R'Chélomo Benchetrit, (son gendre ). R'Chélomo Benchetrit était lui-même Juge Rabbinique. Il était à même de conserver, voire d'éditer les manuscrits qu'il avait reçus en dépôt. Ils ont été récupérés par R'Chalom b.R'Mimoun pour leur édition.(p.105)

NB de R.Cohen

Ce livre révèle que R'Chélomo Benchtrit était le gendre de R'Chalom Messas b.R'Zikhri , c.à.d. que la fillle de ce dernier(de son 1er mariage) était mariée à R' Chélomo .Or nous savons ,via la généalogie de la famille Benchetrit, que sa femme s'appeleait Reina ,donc Reina Messas une des 2 filles de R'Chalom Messas et aussi demi-soeur de R'Mimoun Messas (seul fils du 2è mariage de R'Chalom.

ABT 1854
Meknès, Maroc
Meknès, Maroc
ABT 1850
Meknès, Maroc
Meknès, Maroc
Messas, Epouse(1erlit) R'Chalom1 b.R'Zekhri
R'Zikhri3 Messas, R'Chalom1 (2lits) ben
Messas, Reina Épouse R'Shelomo Benchetrit-
Benchetrit, R'Shelomo (dayane)
Benchetrit, Hanna
Benchetrit, Shalom Sidi
Benchetrit, Moshe