חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

יהודה אבן גיאת

תאריך לידה:
המאה ה -11
תאריך פטירה:
המאה ה -12
מקום לידה:
לוסינה
מקום פטירה:
גראנאדה
סוג אישיות:
Poet
מספר פריט:
139204
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:

גראנאדה

עיר באנדאלוסיה, ספרד.

ביהדות ספרד רווחה האגדה שבגראנאדה ישבו יהודים עוד מימי נבוכדנצר, ועל כך מספר גם שלמה אבן וירגא בספרו "שבט יהודה"; אפילו המאורים חשבו כי היהודים היו מייסדי העיר. עובדה היסטורית היא כי חיל-המצב שהופקד על העיר אחרי הכיבוש הערבי ב- 711 כלל גם יהודים. בתקופת בית אומאיה (מאות 8-7) היתה גראנאדה מן הקהילות החשובות ביותר בספרד, ובמאה ה-11, כאשר נעשתה נסיכות עצמאית, מילאו יהודים תפקידים חשובים במימשל. שמואל הנגיד, מלבד היותו ראש הקהל כיהן גם כשר מדינה ומפקד הצבא במקום. את מעמדם הרם של היהודים בהנהגת המדינה ניתן להסביר בכך שהכת הצבאית השלטת לא היכתה שורשים במקום ונשענה בלית ברירה על נושאי-משרה יהודים שלא התחרו בה על כס השלטון.

אותו זמן היוו היהודים רוב בעיר, ובמדינות השכנות נכתבו כתבי- פלסתר נגדם כדי לנגח את גראנאדה. יוסף, בנו של שמואל הנגיד, נפל קרבן להתמרדות המונית ב-1066 שבה קיפחו את חייהם, לדברי אבן וירגא, 1,500 יהודים. הקהילה התאוששה אבל כעבור 24 שנים, עם כיבוש העיר על-ידי האלמוראווידים, נחרבה כליל; בין הפליטים היתה גם משפחת אבן עזרא. תחת שלטון האלמואחדים (1212-1148) הותרו המגורים בעיר רק ליהודים שקיבלו את דת האיסלאם. במאה ה- 13 עשו יהודים יד אחת עם הנוצרים בנסיונות כושלים לגרש את הערבים; הם חזרו לגראנאדה בימי השושלת המוסלמית ששלטה במקום עד 1492.

אחרי גזירות קנ"א (1391) מצאו אנוסים רבים מקלט בגראנאדה וחזרו לחיק היהדות. בהסכם הכניעה בין מלך גראנאדה ופרדינאנד ואיזאבלה נקבע כי יהודים ילידי המקום יקבלו הגנה, ותינתן להם אפשרות להגר לצפון-אפריקה אם ירצו בכך. אנוסים שחזרו ליהדות נצטוו לעזוב, וכן הוסכם שיהודי לא ישב בדין במשפט נגד מאורים ולא ישרת כגובה-מסים. צו הגירוש נגד יהודי ספרד נחתם ב-31 במארס 1492 בגראנאדה, העיר שנכבשה אחרונה. המלך פרדינאנד ציווה להרוס את הרובע היהודי שהכיל 20,000 תושבים. מלבד משפחות שמואל הנגיד ואבן עזרא פעלו בגראנאדה יהודה אבן תיבון, סעדיה בן מימון אבן דאנאן, שלמה בן יוסף אבן איוב וחכמים אחרים.

לוסינה

עיר באנדאלוסיה, דרום ספרד.


קהילה יהודית חשובה הייתה בלוסינה במאה ה-11. בתקופת הכיבוש המוסלמי נודעה לוסינה כעיר "שכולה יהודים", ולפי המסורת היו גם מייסדיה יהודים.

משפחות מיוחסות, כשל ההיסטוריון אברהם אבן דאוד, טענו כי אבותיהם ישבו במקום מימי נבוכדנצר. הגיאוגראף הערבי אידריסי (במאה ה- 12), מספר כי המוסלמים היו מתגוררים מחוץ לחומות ואילו היהודים מבוצרים לפנים מהחומה; וכך מוסר גם מנחם בן אהרן אבן זרח בסוף המאה ה-14 ("צידה לדרך", פרארה, 1554).

היהודים גידלו עצי- זיתים, כרמים, עסקו בעבודת-האדמה ובמלאכה.

קהילת לוסינה השתבחה גם בחכמיה. עמרם גאון, באמצע המאה ה-9, שלח את הסידור שלו בתשובה לשאלת אחד החכמים בעיר ובן-זמנו אליעזר בן שמואל חורגא מלוסינה נתכבד בתואר "אלוף דמן אספאניא" ו"ראש כלה", והתפרסם בישיבות בבל. במאה ה-11 הרביץ תורה בישיבת לוסינה יצחק בן יהודה אבן גיאת; אחריו המשיכו ר' יצחק אלפסי ויוסף אבן מיגש.

בין הפליטים שנמלטו מגראנאדה ללוסינה ב-1066 הייתה אלמנת ר' שמואל הנגיד ובנה עזריה. המלך עבדאללה מספר על מרד יהודי העיר (1090) ובסוף אותה מאה נדרשו היהודים לקבל את האיסלאם; הקהילה ניצלה תמורת שוחד רב.

המדקדק יונה אבן ג'נאח, המשוררים משה ואברהם אבן עזרא, יהודה הלוי ויוסף אבן סאהל, כולם עשו בלוסינה מפעם לפעם, הוא הדין במשורר העברי בן המאה ה-11, אבו- רביע בן ברוך.

במלחמות האלמואחדים נרדפו היהודים ונאנסו לשמד. לוסינה נפלה בידי הנוצרים ב-1240. בגזירות קנ"א (הגירוש, 1391) השיג את יהודי לוסינה גורל אחיהם בשאר ערי ספרד.
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
יהודה אבן גיאת
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי

לוסינה
גראנאדה
לוסינה

עיר באנדאלוסיה, דרום ספרד.


קהילה יהודית חשובה הייתה בלוסינה במאה ה-11. בתקופת הכיבוש המוסלמי נודעה לוסינה כעיר "שכולה יהודים", ולפי המסורת היו גם מייסדיה יהודים.

משפחות מיוחסות, כשל ההיסטוריון אברהם אבן דאוד, טענו כי אבותיהם ישבו במקום מימי נבוכדנצר. הגיאוגראף הערבי אידריסי (במאה ה- 12), מספר כי המוסלמים היו מתגוררים מחוץ לחומות ואילו היהודים מבוצרים לפנים מהחומה; וכך מוסר גם מנחם בן אהרן אבן זרח בסוף המאה ה-14 ("צידה לדרך", פרארה, 1554).

היהודים גידלו עצי- זיתים, כרמים, עסקו בעבודת-האדמה ובמלאכה.

קהילת לוסינה השתבחה גם בחכמיה. עמרם גאון, באמצע המאה ה-9, שלח את הסידור שלו בתשובה לשאלת אחד החכמים בעיר ובן-זמנו אליעזר בן שמואל חורגא מלוסינה נתכבד בתואר "אלוף דמן אספאניא" ו"ראש כלה", והתפרסם בישיבות בבל. במאה ה-11 הרביץ תורה בישיבת לוסינה יצחק בן יהודה אבן גיאת; אחריו המשיכו ר' יצחק אלפסי ויוסף אבן מיגש.

בין הפליטים שנמלטו מגראנאדה ללוסינה ב-1066 הייתה אלמנת ר' שמואל הנגיד ובנה עזריה. המלך עבדאללה מספר על מרד יהודי העיר (1090) ובסוף אותה מאה נדרשו היהודים לקבל את האיסלאם; הקהילה ניצלה תמורת שוחד רב.

המדקדק יונה אבן ג'נאח, המשוררים משה ואברהם אבן עזרא, יהודה הלוי ויוסף אבן סאהל, כולם עשו בלוסינה מפעם לפעם, הוא הדין במשורר העברי בן המאה ה-11, אבו- רביע בן ברוך.

במלחמות האלמואחדים נרדפו היהודים ונאנסו לשמד. לוסינה נפלה בידי הנוצרים ב-1240. בגזירות קנ"א (הגירוש, 1391) השיג את יהודי לוסינה גורל אחיהם בשאר ערי ספרד.
גראנאדה

עיר באנדאלוסיה, ספרד.

ביהדות ספרד רווחה האגדה שבגראנאדה ישבו יהודים עוד מימי נבוכדנצר, ועל כך מספר גם שלמה אבן וירגא בספרו "שבט יהודה"; אפילו המאורים חשבו כי היהודים היו מייסדי העיר. עובדה היסטורית היא כי חיל-המצב שהופקד על העיר אחרי הכיבוש הערבי ב- 711 כלל גם יהודים. בתקופת בית אומאיה (מאות 8-7) היתה גראנאדה מן הקהילות החשובות ביותר בספרד, ובמאה ה-11, כאשר נעשתה נסיכות עצמאית, מילאו יהודים תפקידים חשובים במימשל. שמואל הנגיד, מלבד היותו ראש הקהל כיהן גם כשר מדינה ומפקד הצבא במקום. את מעמדם הרם של היהודים בהנהגת המדינה ניתן להסביר בכך שהכת הצבאית השלטת לא היכתה שורשים במקום ונשענה בלית ברירה על נושאי-משרה יהודים שלא התחרו בה על כס השלטון.

אותו זמן היוו היהודים רוב בעיר, ובמדינות השכנות נכתבו כתבי- פלסתר נגדם כדי לנגח את גראנאדה. יוסף, בנו של שמואל הנגיד, נפל קרבן להתמרדות המונית ב-1066 שבה קיפחו את חייהם, לדברי אבן וירגא, 1,500 יהודים. הקהילה התאוששה אבל כעבור 24 שנים, עם כיבוש העיר על-ידי האלמוראווידים, נחרבה כליל; בין הפליטים היתה גם משפחת אבן עזרא. תחת שלטון האלמואחדים (1212-1148) הותרו המגורים בעיר רק ליהודים שקיבלו את דת האיסלאם. במאה ה- 13 עשו יהודים יד אחת עם הנוצרים בנסיונות כושלים לגרש את הערבים; הם חזרו לגראנאדה בימי השושלת המוסלמית ששלטה במקום עד 1492.

אחרי גזירות קנ"א (1391) מצאו אנוסים רבים מקלט בגראנאדה וחזרו לחיק היהדות. בהסכם הכניעה בין מלך גראנאדה ופרדינאנד ואיזאבלה נקבע כי יהודים ילידי המקום יקבלו הגנה, ותינתן להם אפשרות להגר לצפון-אפריקה אם ירצו בכך. אנוסים שחזרו ליהדות נצטוו לעזוב, וכן הוסכם שיהודי לא ישב בדין במשפט נגד מאורים ולא ישרת כגובה-מסים. צו הגירוש נגד יהודי ספרד נחתם ב-31 במארס 1492 בגראנאדה, העיר שנכבשה אחרונה. המלך פרדינאנד ציווה להרוס את הרובע היהודי שהכיל 20,000 תושבים. מלבד משפחות שמואל הנגיד ואבן עזרא פעלו בגראנאדה יהודה אבן תיבון, סעדיה בן מימון אבן דאנאן, שלמה בן יוסף אבן איוב וחכמים אחרים.